# API/组件自定义

如果小程序里需要调用一些宿主 App 提供的能力,而 “人民网+”小程序 SDK 未实现或无法实现时,就可以通过注册自定义 API 来实现,使得小程序里也能够调用 App 中注册的 API 了。

当然,要使用一些未实现或无法实现的组件时,也可以注册自定义组件。

注册自定义 API 分两个场景:

 1. 注册给原生小程序使用的自定义 API;
 2. 注册给小程序中 WebView 组件加载的 H5 使用的自定义 API。

# 1. 自定义小程序API

注册自定义小程序api以及使用自定义小程序api有四步:

 • 1.实现自定义api
 • 2.注册自定义api
 • 3.在小程序配置中声明自定义api
 • 4.小程序中调用自定义api

# 1.1 注册自定义小程序异步API

1)实现自定义异步api。

# 实现自定义小程序异步api示例
public class CustomApi extends BaseApi {

  public CustomApi(Context context) {
    super(context);
  }

  @Override
  public String[] apis() {
    return new String[]{"customEvent"}; //api名称
  }

  @Override
  public void invoke(String event, JSONObject param, ICallback callback) {
    // 调用方法时原生对应的操作
  }
}

2)将其注册到extensionApiManager中,支持单个注册和批量注册。

注册单个自定义api

FinAppClient.extensionApiManager.registerApi(CustomApi(this)) 
FinAppClient.INSTANCE.getExtensionApiManager().registerApi(new CustomApi(this)); 

批量注册自定义api

val apis = listOf<IApi>(CustomApi1(), CustomApi2(), CustomApi3())
FinAppClient.extensionApiManager.registerApis(apis) 
List<IApi> apis = new ArrayList<>();

IApi customApi1 = new CustomApi1();
apis.add(customApi1);

IApi customApi2 = new CustomApi2();
apis.add(customApi2);

IApi customApi3 = new CustomApi3();
apis.add(customApi3);

FinAppClient.INSTANCE.getExtensionApiManager().registerApis(apis); 

3)在小程序配置文件中声明自定义api。

在小程序根目录创建FinClipConf.js并进行相应的自定义api配置

module.exports = {
 extApi:[
  { //普通交互API
   name: 'Login', //扩展api名 该api必须Native方实现了
   sync: false, //是否为同步api
   params: { //扩展api 的参数格式,可以只列必须的属性
    url: ''
   }
  },
  {
    name: 'TestSync',
    sync: true, // 是否为同步api
    params: {
      name:'',
      title:''
    }
  }
 ]
}

4)小程序里调用自定义小程序异步api

ft.Login({
  url:'https://www.baidu.com',
  success: function (res) {
    console.log("调用customEvent success");
    console.log(res);
  },
  fail: function (res) {
    console.log("调用customEvent fail");
    console.log(res);
  }
});

# 1.2 注册自定义小程序同步API

同步api是指在调用的时候可以同步返回结果的自定义api。

注意:自定义同步api需要继承SyncApi,并重写同步返回的invoke方法。 同步api必须在小程序进程注册才能生效

1)实现自定义同步api。

public class CustomApi extends SyncApi {

  public CustomApi(Context context) {
    super(context);
  }

  @Override
  public String[] apis() {
    return new String[]{"customApi"};
  }

  @Nullable
  @Override
  public String invoke(String event, JSONObject param) {
    // {"errMsg": "customApi:ok" , "data": "1"} // 返回的数据格式是固定的,必须是个json格式且包含"errMsg": "customApi:ok" 这一段
    return getSuccessRes(event).put("data","1").toString(); // 可以借住sdk提供的api完成对数据的组装
    // return getFailureRes(event,"token miss").toString()
  }

}

2)在小程序进程注册同步api

class App : Application() {
  override fun onCreate() {
    super.onCreate()
    if (FinAppClient.isFinAppProcess(this)) {
      FinAppProcessClient.callback = object : FinAppProcessClient.Callback() {
        @Nullable
        override fun getRegisterExtensionApis(activity: Activity): List<IApi>? {
          // 在小程序进程中注册小程序扩展API
          val apis: MutableList<IApi> = ArrayList()
          val customApi: IApi = CustomApi(activity)
          apis.add(customApi)
          return apis
        }

        @Nullable
        override fun getRegisterExtensionWebApis(activity: Activity): List<IApi>? {
          // 在小程序进程中注册小程序网页调原生API
          val apis: MutableList<IApi> = ArrayList()
          val customH5Api: IApi = CustomH5Api(activity)
          apis.add(customH5Api)
          return apis
        }
      }
    }
  }
}
public class App extends Application {
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    if(FinAppClient.INSTANCE.isFinAppProcess(this)){
      FinAppProcessClient.INSTANCE.setCallback(new FinAppProcessClient.Callback() {
        @Nullable
        @Override
        public List<IApi> getRegisterExtensionApis(@NotNull Activity activity) {
          // 在小程序进程中注册小程序扩展API
          List<IApi> apis = new ArrayList<>();
          IApi customApi = new CustomApi(activity);
          apis.add(customApi);
          return apis;
        }

        @Nullable
        @Override
        public List<IApi> getRegisterExtensionWebApis(@NotNull Activity activity) {
          return new ArrayList<>();
        }
      });
    }
  }
} 

3)在小程序配置文件中声明自定义api。

在小程序根目录创建FinClipConf.js并进行相应的自定义api配置

module.exports = {
 extApi:[
  { //普通交互API
   name: 'Login', //扩展api名 该api必须Native方实现了
   sync: false, //是否为同步api
   params: { //扩展api 的参数格式,可以只列必须的属性
    url: ''
   }
  },
  {
    name: 'TestSync',
    sync: true, // 是否为同步api
    params: {
      name:'',
      title:''
    }
  }
 ]
}

4)小程序里调用

const res = ft.TestSync({'name':'张三', 'title':'“人民网+”'});
console.log(res.title);

# 1.3 取消注册小程序API

支持单个取消注册和批量取消注册。 自定义

取消注册的某个api

# 调用示例

FinAppClient.extensionApiManager.unregisterApi(customApi)
FinAppClient.INSTANCE.getExtensionApiManager().unregisterApi(customApi)

批量取消注册的api

# 调用示例

FinAppClient.extensionApiManager.unregisterApis(apis)
FinAppClient.INSTANCE.getExtensionApiManager().unregisterApis(apis); 

# 1.4 获取所有已注册的自定义小程序API

# API

/**
 * 获取所有已注册的小程序API
 */
fun getRegisteredApis(): Map<String, IApi>

# 调用示例

val apis = FinAppClient.extensionApiManager.getRegisteredApis() 
Map<String, IApi> apis = FinAppClient.INSTANCE.getExtensionApiManager().getRegisteredApis();

# 2. 自定义 WebView 组件API

小程序里加载的H5,如果也想调用宿主API的某个能力,就可以利用该方法注册一个API。 目前仅支持注册异步api。

注册自定义webView Api和使用webView Api有三步:

 • 1.实现自定义api
 • 2.注册自定义api。
 • 3.H5中调用自定义api。

# 2.1 注册WebView 组件API

 1. 实现自定义api。
# 自定义api示例
public class WebApi extends BaseApi {

  public WebApi(Context context) {
    super(context);
  }

  @Override
  public String[] apis() {
    return new String[]{"webApiName"}; //api名称
  }

  @Override
  public void invoke(String event, JSONObject param, ICallback callback) {
    // 调用方法时原生对应的操作
  }
}
 1. 将其注册到extensionWebApiManager中,支持单个注册和批量注册。

注册单个自定义api

FinAppClient.extensionWebApiManager.registerApi(WebApi(this)) 
FinAppClient.INSTANCE.getExtensionWebApiManager().registerApi(new WebApi(this)); 

批量注册自定义api

val apis = listOf<IApi>(WebApi1(), WebApi2(), WebApi3())
FinAppClient.extensionWebApiManager.registerApis(apis)
List<IApi> apis = new ArrayList<>();

IApi webApi1 = new WebApi1();
apis.add(webApi1);

IApi webApi2 = new WebApi2();
apis.add(webApi2);

IApi webApi3 = new WebApi3();
apis.add(webApi3);

FinAppClient.INSTANCE.getExtensionWebApiManager().registerApis(apis); 

3)在H5内调用自定义api

在H5内引用我们的桥接JSSDK文件,即可调用上面的注册的方法了。

HTML内调用注册的方法示例:

window.ft.miniProgram.callNativeAPI('js2AppFunction', {name:'getLocation'}, (result) => {
  console.log(result)
});

# 2.2 取消注册 WebView 组件API

支持单个取消注册和批量取消注册。

取消单个WebView 组件API

# 调用示例
FinAppClient.extensionWebApiManager.unregisterApi(webApi)
FinAppClient.INSTANCE.getExtensionWebApiManager().unregisterApi(webApi)

批量取消WebView 组件API

FinAppClient.extensionWebApiManager.unregisterApis(webApis) 
FinAppClient.INSTANCE.getExtensionWebApiManager().unregisterApis(webApis); 

# 2.3 获取所有已注册的小程序 WebView API

# API

/**
 * 获取所有已注册的网页调用的原生API
 */
fun getRegisteredApis(): Map<String, IApi>

# 调用示例

val apis = FinAppClient.extensionWebApiManager.getRegisteredApis() 
Map<String, IApi> apis = FinAppClient.INSTANCE.getExtensionWebApiManager().getRegisteredApis();

# 3. 在小程序进程中注册api

正常情况下注册到小程序的api是在主进程调用执行的,当有需要在小程序进程执行的api的时候,需要调用另外的接口去注册。

FinAppProcessClient.callback = object : FinAppProcessClient.Callback {
  override fun getRegisterExtensionApis(activity: Activity): List<IApi>? {
    // 在小程序进程中注册小程序扩展API
    return listOf(CustomApi(activity))
  }

  override fun getRegisterExtensionWebApis(activity: Activity): List<IApi>? {
    // 在小程序进程中注册小程序网页调原生API
    return listOf(CustomH5Api(activity))
  }
}
FinAppProcessClient.INSTANCE.setCallback(new FinAppProcessClient.Callback() {
  @Nullable
  @Override
  public List<IApi> getRegisterExtensionApis(@NotNull Activity activity) {
    // 在小程序进程中注册小程序扩展API
    List<IApi> apis = new ArrayList<>();
    IApi customApi = new CustomApi(activity);
    apis.add(customApi);
    return apis;
  }

  @Nullable
  @Override
  public List<IApi> getRegisterExtensionWebApis(@NotNull Activity activity) {
    // 在小程序进程中注册小程序网页调原生API
    List<IApi> apis = new ArrayList<>();
    IApi customH5Api = new CustomH5Api(activity);
    apis.add(customH5Api);
    return apis;
  }
}); 

# 4. 原生调用 JS API

# API

/**
 * 原生调用JS函数
 *
 * @param appId 小程序id
 * @param funcName JS函数名
 * @param funcParams JS函数参数
 * @param webViewId WebView的id
 * @param callback 回调
 */
fun callJS(appId: String, funcName: String?, funcParams: String?, webViewId: Int, callback: FinCallback<String?>)

# 调用示例

FinAppClient.appletApiManager.callJS(
  "appId",
  "funcName",
  "funParams",
  1,
  object : FinCallback<String?> {
    override fun onSuccess(result: String?) {
      Log.d(TAG, "callJS onSuccess : $result")
    }

    override fun onError(code: Int, error: String?) {
      Log.d(TAG, "callJS onError : $code:, $error")
    }

    override fun onProgress(status: Int, info: String?) {
    }
  })
FinAppClient.INSTANCE.getAppletApiManager().callJS(
    "appId",
    "funcName",
    "funParams",
    1,
    new FinCallback<String>() {
      @Override
      public void onSuccess(String result) {
        Log.d(TAG, "callJS onSuccess : " + result);
      }

      @Override
      public void onError(int code, String error) {
        Log.d(TAG, "callJS onError : " + code + ", " + error);
      }

      @Override
      public void onProgress(int status, String info) {

      }
    }); 

首先,在H5内引用我们的桥接JSSDK文件。

然后,在HTML里注册好方法,比如方法名叫app2jsFunction

window.ft.miniProgram.registNativeAPIHandler('app2jsFunction', function(res) {
  // app2jsFunction callback
})

# 5. 注册原生组件

由于资源有限,livePusher 和livePlayer等原生组件的实现可能需要借助外部的第三方控件,这时候就可以注册原生组件。我们现在支持注册的原生组件有三个:Camera、LivePlayer、LivePusher。

# 5.1 实现自定义的原生组件

实现INativeView接口

# 示例
class TestNativeView : INativeView {

  lateinit var eventChannel: INativeView.EventChannel

  /**
   * 创建nativeview
   * @param params 小程序中传来的参数
   * @param eventChannel 用来向小程序组件发送事件
   * @return 创建的view,会填充到小程序里声明组件的位置
   */
  override fun onCreateView(
    context: Context,
    params: ShowNativeViewParams,
    eventChannel: INativeView.EventChannel
  ): View {
    Log.d(TAG, "onCreateView:${params.nativeViewId}")
    this.eventChannel = eventChannel
    return TextView(context).apply {
      gravity = Gravity.CENTER
      setTextColor(Color.RED)
      text = params.params.toString()
      setBackgroundColor(Color.GREEN)
      setOnClickListener {
        eventChannel.send(
          "test",
          mapOf("time" to System.currentTimeMillis())
        )
      }
    }
  }

  /**
   * 更新nativeview
   * @param params 小程序中传来的参数
   * @param view 之前创建的view
   */
  override fun onUpdateView(context: Context, params: ShowNativeViewParams, view: View) {
    Log.d(TAG, "onUpdateView:${params.nativeViewId}")
    params.params?.let { (view as TextView).text = it.toString() }
  }


  /**
   * 销毁nativeview
   * @param params 小程序中传来的参数
   * @param view 之前创建的view
   */
  override fun onDestroyView(context: Context, nativeViewId: String, view: View) {
    Log.d(TAG, "onDestroyView:$nativeViewId")
  }

}

# 5.2 注册原生组件

# API
/**
 * 注册原生组件
 *
 * @param type 组件类型
 * @param cls 组件实现类 需实现INativeView接口
 */
fun registerNativeView(type: String, cls: Class<out INativeView>)
# 调用示例
# ·Kotlin
FinAppClient.nativeViewManager.registerNativeView("video", TestNativeView::class.java)